Tośka_93

11 tekstów – auto­rem jest Tośka_93.

Ziem­ski upa­dek, pogrążenie duszy w ni­cości, ciem­ność, chłód - oto do cze­go doszedł służąc sa­memu sobie 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 maja 2010, 15:52

Nie szu­kaj miłości, tyl­ko kochaj jak umiesz. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 maja 2010, 20:31

Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 maja 2010, 16:29

Miłość zaw­sze czeka.
Od nie początku, do nie końca. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 6 maja 2010, 09:48

Wdzięczność ludzka do­daje skrzydeł. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 maja 2010, 11:20

Przed cier­pieniem nie ma ucie­czki, nie można się go wyrzec, ani uniknąć. Gdy to zro­zumiemy będziemy mog­li żyć pełnią życia, w zgodzie i har­mo­nie nie tyl­ko z sa­mym sobą ale też ze światem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 stycznia 2010, 18:21

Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 grudnia 2009, 11:03

"-...w dzi­siej­szych cza­sach wszys­tko kręci się wokół ka­sy i seksu.
-Nie uciek­niemy od te­go, trze­ba się zmie­rzyć z życiem i brać z niego jak naj­więcej. " 


Auten­tyczna rozmowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2009, 11:39

- Kim byś chciała żebym była?
- Dob­rym człowiekiem.
- A kto to? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 października 2009, 19:34

Bóg nie sto­suje bez­stre­sowe­go wychowania. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 września 2009, 18:53
Tośka_93

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tośka_93

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność